Публічна інформація


Звіт Директора

Звіт за 2020 рік 

Звіт за 2018-2019 навчальні роки

Звіт за 2017-2018 навчальні роки

Звіт за 2016-2017 навчальні роки

Звіт за 2016 рік

 


Акредитація освітніх програм

Відомості  про самооцінювання ОП ОТЕІ КНТЕУ

                    Наказ про призначення експертної групи

Розклад роботи експертної групи щодо проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Облік і оподаткування»

“Відкрита зустріч з експертами: ID 14665 Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, ОП «Облік і оподаткування”

Інструкція використання ПРОГРАМИ ZOOM

Звіт експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 

Експертний висновок ГЕР

Рішення про акредитацію освітньої програми

 

 


Фінансова звітність

Звіти про надходження та використання коштів загального фонду

Кошториси

Зведений штатний розпис

 


Нормативно-правова база
Діючі положення

Положення про фінансово-обліковий факультет Одеського торговельно-економічного інституті КНТЕУ

Положення про бібліотеку Одеського торговельно-економічного інституту

Положення про відділ кадрів Одеського торговельно-економічного інституту

Положення про навчально-методичний відділ Одеського торговельно-економічного інституту

Положення про студентске самоврядування ОТЕI КНТЕУ

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм КНТЕУ першого та другого рівнів освіти


Етичний кодекс здобувача вищої освіти ОТЕІ КНТЕУ

Правила внутрішнього розпорядку в Одеському торговельно-економічносу інституті КНТЕУ

Положення про організацію освітнього процесу в Одеському торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету

Положення про організацію змішаної форми навчання в Одеському торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету

Положення про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Одеському торговельно-економічносу інституті КНТЕУ

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про порядок навчання за індивідуальним графіком здобувачів вищої освіти в Одеському торговельно-економічному інституті КНТЕУ

Положення про оцінювання результатів навчання в ОТЕІ КНТЕУ

Положення про проведення практики студентів

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти ОТЕІ КНТЕУ

Положення про самостійну роботу студентів і аспірантів ОТЕІ КНТЕУ

Положення про порядок видачі документів у Одеському торговельно-економічному інституті КНТЕ


Положення про атестацiю науково-педагогiчних працiвникiв в ОТЕI КНТЕУ.

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію з атестації в ОТЕІ КНТЕУ

ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників ОТЕІ КНТЕУ 2020

Положення про пiдвищення квалiфiкацii та стажування науково-педагогiчних i педагогiчних працiвникiв КНТЕУ 2017

Положення про порядок  конкурсного відбору науково – педагогічних працівників Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

Положення про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників Одеського торговельно- економічного інституту Київського національного унівеситету 2020 

Положення про систему рейтинговоi оцiнки дiял ностi науково-педагогiчних працiвникiв в ОТЕI КНТЕУ

 

 

Антикорупційні заходи

 
План заходiв ОТЕI КНТЕУ, спрямованих на запобiгання, виявлення та проти дii корупцii на 2021 рiк

План заходiв ОТЕI КНТЕУ, спрямованих на запобiгання, виявлення та проти дii корупцii на 2020 рiк

План заходів на 2018 р.

План заходів ОТЕІ КНТЕУ, спрямованих на запобігання, виявлення та протидії корупції на 2017

Закон України “Про запобігання корупції”

Антикорупційна програма КНТЕУ

Звіт за 2016-2017 н.р.

Наказ № 316 від 18.10.17 р.

Наказ № 299 від 03.11.2016 р.

Телефон анонімної горячої лінії для повідомлення про можливі факти корупційних або пов`язаних  з корупцією правопорушень

048-793-23-34

Електронна пошта  анонімної горячої лінії для повідомлення про можливі факти корупційних або пов`язаних  з корупцією правопорушень

oif_admin@ukr.net

 

 

 

 

Установчі документи

Статут Київського національного торговельно-економічного університету

Положення про Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Стратегія КНТЕУ до 2030 року

План заходiв ОТЕI КНТЕУ iз  реалiзацii стратегii КНТЕУ на  2017-2030 рр.

Акт узгодження переліку спеціальностей

Склад керівних органів Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Виписка з ЄДР

Відомість з ЄДРПОУ

Довідка з ЄДРПОУ

Реєстрація земельної ділянки ОТЕІ КНТЕУ

Документи про право власності на нерухоме майно гуртожитку

Документи про право власності на нерухоме майно навчального корпусу

Ліцензія вищої освіти та додатки до неї

 


Порядок надання публічної інформації

Доступ до публічної інформації

Надання публічної інформації Одеським торговельно-економічним інститутом КНТЕУ здійснюється у відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Для оформлення інформаційного запиту

    письмово: 65070, м. Одеса, вул. 25 Чапаєвської дивізії, 6 (на конверті вказувати «Публічна інформація»)

електронна пошта: oif_admin@ukr.net

факс 044-715-43-62

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Нормативно-правова база

Закон України “Про доступ до публічноі інформації”

Закон України “Про інформацію”

Закон України “Про захист персональних даних” 


Положення про гуртожиток

Положення про студентський гуртожиток


Пожежна безпека та безпека життєдіяльності

Наказ 50 Про додаткові заходи пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності в інституті

Наказ 53 Про проведення навчань працівників та студентів щодо дій у разі виникнення пожежі

Розпорядження № 12 Про додаткові заходи пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності в гуртожитку ОТЕІ КНТЕУ

Технический отчет


Додаткова інформація

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями