Кафедра іноземних мов і гуманітарних дисциплін


ЗАВІДУВАЧ    КАФЕДРИ    ІНОЗЕМНИХ   МОВ  І ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

 

 Боднар Світлана Вікторівнакандидат педагогічних наук, професор

Тел. (роб): +380 (48) 237-13-30

Загальна інформація про кафедру

Становлення кафедри як базового структурного підрозділу Одеського інституту фінансів розпочалося з 2015 року шляхом виокремлення із складу кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. Кафедра була створена наказом № 53-к/тр по Одеському інституту фінансів від 01.09.2015 року.

Робота на кафедрі здійснюється кваліфікованими фахівцями, що забезпечує високий рівень викладання навчальних дисциплін нормативної та варіативної складових навчальних планів на факультетах денної та заочної форм навчання.

          Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням змісту, форм і методів навчання, регулярно оновлюється зміст практичних курсів з урахуванням сучасних підходів до аналізу мовних явищ і технологій навчання іноземної мови та результатів наукових досліджень викладачів кафедри. Підготовка фахівців здійснюється відповідно до програм, затверджених Міністерством освіти і науки України: освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів економічних спеціальностей з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 035 «Філологія» (Германські мови та літератури (переклад включно), Програми з англійської мови для професійного спілкування, Рамкової програми з німецької мови для професійного спілкування для вищих навчальних закладів України та Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.

Основні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • «Іноземна мова (англійська)»
 • «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням»
 • «Друга іноземна мова (німецька)»
 • «Практичний курс першої іноземної мови (англійської)»
 • «Лінгвокраїнознавство»
 • «Вступ до мовознавства»
 • «Філософія»
 • «Історія України»
 • «Офісні комп’ютерні технології»
 • «Економічна інформатика»
 • «Інформаційні системи і технології у фінансових установах»
 • «Вища та прикладна математика»
 • «Економіко-математичне моделювання»
 • «Комп’ютерна безпека»
 • «Фінансова математика».

Науково-педагогічний склад кафедри :

Навчальний процес на кафедрі іноземних мов забезпечують 8 науково-педагогічних працівників; 90% викладацького складу кафедри – кандидати наук, доценти.

1 к.пед.н, професор:

Боднар Світлана Вікторівна 

3 к.пед.н, доцента:  

Беньковська Наталя Борисівна

Мушинська Наталія Сергіївна

Глушко Тетяна Віталіївна 

1 к.політ.н., доцент:  

Малишенко Людмила Олександрівна

1 к.фіз.-мат.н., доцент:  

Тінгаєв Олександр Аркадійович

2 ст. викладача:

Стрельникова Ірина Юріївна

Шрамко Олена Олександрівна

 

Кафедру очолює Боднар Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, професор; випускниця Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (спеціальність «Англійська мова і література»), кваліфікація філолог, викладач. В травні 1996 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – методика навчання англійської мови. Багато років викладає у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації. Науково-педагогічний стаж нараховує більш 28 років. Має власну наукову школу, підготувала вісім кандидатів наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови), проводить опонування, експертизу та рецензування кандидатських дисертацій. Бере активну участь у наукових проектах, написанні підручників для навчання студентів вищих навчальних закладів України англійської мови, є співавтором навчальних посібників з грифом МОН України, колективних монографій. Результати її наукових доробок знайшли відображення в більш ніж 130 наукових працях.

Повний перелік публікацій за покликанням:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=aCDB5hgAAAAJ&hl=ru

Є членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови).

Пройшла науково-педагогічне закордонне стажування 20.10.2017 – 20.01.2018, організоване Вищою Школою Лінгвістичною м. Ченстохова (Польща) за темою «The innovative methods and technologies of teaching: the newest in the European Educational Practice / English Philology (Current Issues in English linguistics and Translation Studies» за спеціальністю 035 «Філологія» та 01 «Освіта». В 2016-2017 рр. підвищувала кваліфікацію в представництві Британської Ради в Україні за темами: «Роль відділу міжнародних зв’язків: обов’язки, функції, структура, інтеграція»; «Розвиток міжнародного партнерства і співпраці», отримала сертифікат підвищення кваліфікації.

Коло наукових інтересів: інтегроване навчання студентів економічних вузів професійної та іншомовної мовленнєвої діяльності; інтенсивні методи навчання іноземних мов, формуванням професійно-зорієнтованої іншомовної дискурсивної компетенції студентів економічних спеціальностей.

 

 

        Мушинська Наталя Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент; випускниця Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (спеціальність «Англійська мова і література»), кваліфікація філолог, викладач англійської та німецької мов і літератур. В лютому 2014 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. В жовтні 2019 р. отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов. Є автором понад 40 вітчизняних та зарубіжних наукових публікацій. Проводить опонування кандидатських дисертацій. Бере активну участь у роботі спільних міжнародних проектів та всеукраїнських науково-практичних і науково-методичних конференцій. Пройшла науково-педагогічні закордонні стажування:

1) в Державній вищій техніко-економічній школі імені Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Польща) та успішно завершила курс підвищення кваліфікації по програмі «Європейське управління освітою» (березень 2019 р.);

2) в Люблянській бізнес школі в м. Любляна (Словенія) у рамках програми Європейського Союзу Еразмус+ «Академічна мобільність» (жовтень 2019 р.).

Коло наукових інтересів: професійний саморозвиток майбутнього фахівця економічного профілю у процесі професійно-зорієнтованої іншомовної підготовки; автономне навчання студентів іноземної мови.

 

    Глушко Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент; випускниця Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, спеціальність «Мова та література (німецька)», кваліфікація філолог, викладач німецької та англійської мов і літератур. В квітні 2015 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови). Є автором понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій. Бере активну участь у роботі міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференцій.

Коло наукових інтересів: формування іншомовної читацької компетенції студентів немовних вузів; організації процесу навчання читання англомовної періодики студентів економічних спеціальностей.

    Беньковська Наталя Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент; випускниця Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, іврит)». В лютому 2016 р. отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов. Є автором понад 50 вітчизняних та зарубіжних наукових та навчально-методичних публікацій. Проводить опонування та рецензування кандидатських дисертацій зі спеціальності. Бере активну участь у роботі міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференцій.

Коло наукових інтересів: іншомовна підготовка майбутніх фахівців банківської справи; особливості професійної підготовки майбутніх економістів в США.

 

Стрельникова Ірина Юріївна, старший викладач кафедри. Випускниця Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (спеціальність «Англійська мова і література»), кваліфікація філолог, викладач. Проводить науково-дослідну роботу у літературознавчій галузі, вивчає проблеми сучасної англійської літератури. Склала кандидатські іспити зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

Відповідає за проведення внутрішньо вузівської Олімпіади з іноземних мов, міжвузівських студентських конференцій, круглих столів, літературно-мистецьких заходів.

Коло наукових інтересів: сучасна англійська та американська література; особливості крос культурної комунікації у світі бізнесу; організація самостійної роботи з іноземної мови студентів вищих економічних навчальних закладів.

 

Малишенко Людмила Олександрівна, кандидат політичних наук, доцент;  випускниця Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова (1984р.), кваліфікація: історик, викладач суспільствознавства; випускниця Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (2009), кваліфікація: спеціаліст з фінансів. В 2009 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути і процеси. В лютому 2013 р. отримала вчене звання доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. Багато років викладає у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації. Є автором більше 30 публікацій, 11 навчально-методичних розробок, 19 авторський статей, з яких 16 – в  спеціалізованих журналах з політичних і правових наук. Викладає дисципліни: «Історія України», «Політологія», «Філософія». За останні роки пройшла такі науково-педагогічні стажування:

1) Одеський національний університет ім. І.Мечникова за програмою «Психологія та педагогіка вищої школи» (2016);

2) Київський національний торговельно-економічний університет Проект 6 модулів програми Еразмус + напряму Жана Моне (Одеса) «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Європейським Союзом:переваги та недоліки для українського суспільства» (2017);

3) Науково-медичний центр «АГРООСВІТА» за програмою «Використання GOOGLE-СЕРВІСІВ  в освітньому процесі» (2018);

4) Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ за програмою «Сучасні тенденції маркетингового і стратегічного управління» (2019);

5) Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської області» за програмою «Розвиток громадянських компетентностей» (2019).

Коло наукових інтересів: електронна демократія в Україні; краудсорсингові проекти в контексті публічного виміру політики; розвиток громадянських компетентностей.

Повний перелік публікацій за покликанням:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=crxxh5MAAAAJ&hl=ru

 


Тінгаєв Олександр Аркадійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент; випускник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (спеціальність «Прикладна математика»), кваліфікація математик. В 1989 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння. Багато років викладає у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації. Науково-педагогічний стаж нараховує більш 40 років. Є автором близько 80 наукових та навчально-методичних публікацій у фахових виданнях України та провідних зарубіжних  наукових виданнях. Викладає дисципліни: вища та прикладна математика, економіко-математичне моделювання, комп’ютерна безпека (шифрування даних), фінансова математика та інші.

Коло наукових інтересів: асимптотичні методи розв’язання систем сингулярних диференціально-операторних рівнянь.


Шрамко Олена Олександрівна, старший викладач кафедри. Випускниця Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (спеціальність «Прикладна математика»), кваліфікація-математик, викладач. Має другу вищу освіту: у 2014 році році закінчила Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі,  спеціаліст з фінансів і кредиту. Має близько 10 наукових публікацій. Приймає активну участь у роботі міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференцій; проводить студентські конференції, активно залучає студентів до участі в роботі міжвузівських науково-методичних конференцій; проводить на постійній основі, сумісно зі спеціалістами ІТ-компанії «Інтелектуальний сервіс» сертифікацію студентів по використанню програми електронного документообігу «MEDOC». Інші види діяльності: проводить тестування студентів з використанням оболонки Joomla LMS.

Коло наукових інтересів:  проблеми і перспективи впровадження інформаційних технологій у фінансових установах.

Навчально-методична діяльність

Кафедра проводить значну навчально-методичну роботу з видання сучасних за змістом підручників, посібників, методичних матеріалів для поточного, тестового контролю знань, самостійної роботи студентів. Сьогодні студенти всіх фахів ОТЕІ КНТЕУ забезпечені підручниками та посібниками з дисциплін, які викладаються, створеними викладачами кафедри. Викладачі кафедри беруть активну участь в методичних семінарах при міжнародній організації «Британська Рада», вебінарах та майстер-класах, що проводяться міжнародними освітніми організаціями, з подальшим інтегруванням новітніх методів викладання в навчальний процес.

На сьогодні кафедра має в наявності авторські робочі програми:

за спеціальностями: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» і 071 «Облік і оподаткування» освітнього рівня «Бакалавр»

 1. «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» для студентів I курсу і II курсу, I курсу зі скороченим терміном навчання (розробники доц. Н.Б.Беньковська, проф. С.В.Боднар),
 2. «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів III курсу і I курсу зі скороченим терміном навчання (розробники доц. Н.С.Мушинська, доц. Т.В.Глушко)
 3. «Офісні комп’ютерні технології» для студентів I і II курсів (розробник ст. викл. О.О. Шрамко),
 4. «Економічна інформатика» для студентів I і II курсів (розробник ст. викл. О.О.Шрамко),
 5. «Інформаційні системи і технології у фінансових установах» для студентів IV курсів (розробник ст. викл. О.О.Шрамко),
 6. «Вища та прикладна математика» для студентів I і II курсів (розробник доц. О.А.Тінгаєв),
 7. «Економіко-математичне моделювання» для студентів III курсів (розробник доц. О.А.Тінгаєв),
 8. «Філософія» для студентів I і II курсів (розробник доц. Л.О.Малишенко),
 9. «Історія України» для студентів I і II курсів (розробник доц. Л.О.Малишенко)

за спеціальністю: 035 «Філологія» для студентів I курсу

 1. «Практичний курс першої іноземної мови (англійської)» (розробник доц. Н.С.Мушинська).
 2. «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» (розробник проф. С.В.Боднар).
 3. «Вступ до мовознавства» (розробник доц. Н.Б.Беньковська);
 4. «Лінгвокраїнознавство» (розробник ст. викл. І.Ю.Стрельникова).

Наукова діяльність

Колектив кафедри іноземних мов працює над науковою темою “Навчання іноземних мов у вищій школі в контексті інтеграційних тенденцій в науці”. Результати досліджень представлено в публікаціях у фахових виданнях України, зарубіжних наукових виданнях, матеріалів конференцій та  монографіях.

На базі Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ проводяться міжвузівські та всеукраїнські студентські науково-практичні конференції з іноземних мов:

 1. Вплив науки та культури на розвиток особистості (2010).
 2. Особистість у міжкультурному просторі (2011).
 3. Роль молоді в сталому розвитку інформаційного суспільства (2013).
 4. Формування іншомовної міжкультурної компетентності майбутніх економістів у контексті європейських інтеграційних процесів (2016)
 5. Стартап компанії або як побудувати успішне майбутнє (2017)
 6. Пізнання світу через діалог культур: шлях до взаєморозуміння (2018).
 7. Проблеми самореалізації молоді в умовах глобалізації (2019).

 

У 2019-2020 навчальному році кафедрою заплановано організувати та провести Міжвузівську студентську конференцію іноземною мовою на тему:

«Сучасні технології та інновації в освіті та економіці» (Modern technologies and innovations in education and economics).

Кафедра іноземних мов підтримує професійні зв’язки з відповідними кафедрами Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Міжнародного гуманітарного університету, Національного університету «Одеська юридична академія», Одеського національного економічного університету, Національного університету «Одеська Морська Академія». Викладачі кафедри регулярно підвищують свою кваліфікацію та проходять стажування у вітчизняних та міжнародних вишах.