Кафедра фінансів, банківської справи та страхування


Згідно наказу № 227 від 13.09.2016 року «Про зміни назв кафедр» на виконання рішення Вченої ради інституту від 09.09.2016 р. (Протокол №01 від 09.09.2016 р.) та Постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. №266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та з метою упорядкування кафедру «Фінансів, грошового обігу і кредиту» перейменовано у кафедру «Фінансів, банківської справи та страхування».

Місія кафедри – підготовка кваліфікованих фахівців в галузі фінансів, які є конкурентоздатними на ринку праці, володіють професійними навичками роботи в системі органів управління фінансами.

Метою діяльності кафедри є підвищення якості фахових знань, вихо­вання та адаптація випускників до соціально-орієнтованої ринкової економіки, впро­вадження ідей Болонського процесу навчання, який найбільш адекватно відпові­дає вимогам інтеграції в європейський та світовий освітній простір – інноваційної моделі розвитку вищої освіти, підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, нарощування науково-педагогічного потенціалу кафедри.

З 16 березня 2015 року кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Слободянюк Ольга Василівна, яка викладає «Фінансовий менеджмент», «Страховий менеджмент», здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами. Успішно займається науково-дослідницькою роботою. Регулярно публікує наукові статті у провідних фахових виданнях, приймає участь у наукових конференціях і семінарах. На сьогодні опубліковано понад 100 наукових праць.

У навчальному процесі науково-педагогічним персоналом кафедри активно використовуються новітні інформаційні технології: аудіо- та відеоапаратура,  інтерактивна дошка.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування проводить значну навчально-методичну роботу з видання сучасних за змістом підручників, посібників, методичних матеріалів для поточного, тестового контролю знань, практичних, семінарських занять, самостійної роботи студентів.

На кафедрі застосовуються сучасні методи навчання. Однією з ефективних форм проведення практичних занять є ділові ігри, використання елементів ділових ігор, інтегровані заняття. Практичні заняття з бюджетної та податкової систем, фінансів підприємств, фінансового аналізу проводяться за розробленими завданнями, побудованими на даних матеріалів статистики конкретних фінансових управлінь, органів податкової служби і бухгалтерської документації та звітності підприємств.

Одним із пріоритетних завдань викладачів кафедри є підвищення рівня професійно-практичної підготовки фахівців, поглиблення зв’язків з практикою роботи фінансових структур.

Основними заходами щодо реалізації цього завдання є наступні:

  • забезпечення поєднання викладання професійних дисциплін із практикою роботи органів фінансової системи, фінансових і податкових органів, підприємств, установ, організацій, запровадження форм і методів, що забезпечують посилену орієнтацію студентів на практичну підготовку;
  • залучення до навчального процесу провідних фахівців, проведення за їх уча­стю науково-практичних конференцій, зустріч зі студентами, спрямування спів­робітництва також в напрямі підбору практичного матеріалу для створення прак­тичних завдань;
  • подальше удосконалення практичних занять, навчальної практики за розро­бленими науково-педагогічними працівниками наскрізними, індивідуальними за­вданнями, складеними на матеріалах конкретних органів і установ, організацій, бухгалтер­ської документації, річних фінансових звітів, форм статистичної звітності, що роз­вивають практичні вміння та навички студентів;
  • розширення можливості набуття науково-педагогічними працівниками ка­федри практичного досвіду за допомогою стажування в базових органах фінансо­вої системи, підприємствах;
  • поглиблення співпраці з роботодавцями: Головним фінансовим управлін­ням Одеської обласної державної адміністрації, Департаментом фінансів Одеської міської ради, Державною аудиторською службою України, Департаментом освіти і науки Одеської державної адміністрації, Управліннями Державної казначейської служби, аудиторськими фірмами, страховими компаніями, банківськими установами, підприємствами різних форм власності південного регіону України в питаннях надання місць сту­дентам для проходження виробничої практики, удосконалення її технології, форм, методів проведення, створення базових підприємств, організацій, фінансових органів, фінансових установ з укладанням з ними відповідних угод на проходження практики, надання перших робочих місць.

Кафедра активно працює у напрямку втілення положень Міжнародних стандартів освіти.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

   

Слободянюк Ольга Василівна  завідувач кафедри, доктор економічних наук (спеціальність 08.00.08. – гроші, фінанси, і кредит). У 1996 році закінчила Українську державну академію зв’язку  ім. О.С. Попова, за спеціальністю – «Економіка і управління у зв’язку». Автор понад 100 наукових праць. Основні наукові інтереси: теоретико-методологічні основи розвитку страхового ринку України, регулювання банківської сфери, корпоративне управління. Викладає навчальні дисципліни: Фінансовий менеджмент, Страховий менеджмент. Підготувала до захисту одного аспіранта.

Квач Ярослав Петрович доктор економічних наук (08.00.04- економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)), професор. У 1984 році закінчив Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченко, за спеціальністю – бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності. Має понад 10 років практичного досвіду роботи у фінансових органах. Автор понад 200 наукових праць. Основні наукові інтереси: процеси реформування державних фінансів, проблеми фінансування енергетичної безпеки країни, здобутки інвестиційної політики України.  Викладає навчальні дисципліни: Інвестування, Страхування. Підготував до захисту п’ять аспірантів.

Чуркіна Ірина Євгенівна – доктор економічних наук (спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), доцент. Закінчила Одеський інститут народного господарства у 1985 році. Стаж педагогічної роботи 33 роки. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні: стан та перспективи розвитку» зі спеціальності 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит». У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Трансформація бюджетної системи України в умовах глобалізації» зі спеціальності 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит». У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента. Автор 2 монографій, понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Має нагороди Міністерства фінансів України, Департаментів фінансів, освіти і науки Одеської обласної держадміністрації. Приймала участь у роботі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Державних фінансів» (квітень 2015р.). Викладає навчальні дисципліни: «Бюджетна система», «Бюджетний менеджмент», «Управління державним боргом», «Бюджетне планування і прогнозування». Основні наукові інтереси: державні фінанси; інституційні засади розвитку бюджетної та податкової систем України; бюджетна та фіскальна політика; бюджетне регулювання економічного розвитку держави; розвиток місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин в Україні.

Мельничук Любов Юріївна – кандидат економічних наук (спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємства (за видами економічної діяльності)), доцент (2013). Автор понад 50 наукових праць. Викладає навчальні дисципліни: Фінанси, Гроші та кредит, Міжнародні фінанси, Центральний банк та грошово-кредитна політика, Аналіз діяльності банківських установ. Основні наукові інтереси: оцінка вартості банку, інформаційні технології банківських установ.

Чернишова Ольга Борисівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук (спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємства (за видами економічної діяльності)). Автор понад 30 наукових праць. Викладає навчальні дисципліни: Банківська система, Ринок фінансових послуг.

Пенякова Ганна Леонідівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук (спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Автор понад 30 наукових праць. Викладає навчальні дисципліни: Податкова система, Податковий контроль за діяльністю суб’єктів господарювання.

Сергієнко  Людмила Костянтинівна – кандидат економічних наук (спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), доцент. Автор понад 30 наукових праць. Викладає навчальні дисципліни: Місцеві фінанси, Податкова система. Наукові інтереси: реформування бюджетної політики та фіскальної політики, проблематика у питаннях організації місцевого самоврядування.

 

Князькова Валентина Яківна –  кандидат економічних наук (спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), доцент. Автор понад 40 наукових праць. Викладає навчальні дисципліни: Податкова система, Податковий контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, Податковий

менеджмент.

Степанова Інна Вікторівна – старший викладач кафедри. У 1980 р. закінчила Одеський інститут народного господарства за спеціальністю «Економіка праці» та отримала кваліфікацію економіст. Автор понад 15 наукових праць. Викладає навчальні дисципліни: Фінанси підприємств, Фінансовий ринок.

Терещенко Олена Михайлівна – старший викладач кафедри. У 1975 р. закінчила Одеський інститут народного господарства за спеціальністю «Фінанси та кредит» та отримала кваліфікацію економіст. Автор понад 10 наукових праць. Викладає навчальні дисципліни: Фінанси підприємств, Фінансовий аналіз, Фінансова діяльність суб’єктів господарювання.

Редькін Дмитро Олександрович – кандидат економічних наук (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Закінчив Одеський державний економічний університет, кредитно-економiчний факультет, за спеціальністю «Аналiз та контроль в кредитних установах», магістр економіки. Автор понад 30 статей, тез та 3 монографій. Викладає навчальні дисципліни: Соціальне страхування, Казначейська справа, Фінансова санація та банкрутство підприємства. Сфера наукових інтересів: формування бюджету держави, бюджетний процес, державне регулювання економіки, інноваційні та інвестиційні процеси в перехідних економіках.

Міндова Олена Ігорівнак.е.н., старший викладач кафедри. У 2010 році закінчила Одеський інститут фінансів УДУФМТ, за спеціальністю – фінанси. Автор понад 30 наукових праць. 4 квітня 2017 року відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю  08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Сфера наукових інтересів: система пенсійного забезпечення, трансформаційні процеси банківської системи, європейський досвід з підготовки фахівців з економіки і управління.

Борзенкова Ольга Дмитрівна – кандидат економічних наук (спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування. Обіймає посаду керівника навчального відділу. Викладає навчальні дисципліни: Податкова система, Державні фінанси. Сфера наукових інтересів: трансформації у податковій системі, інформаційне забезпечення у сфері державних фінансів.

Степанова Даря Сергіївна – кандидат економічних наук (спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Автор понад 20 наукових праць. Викладає навчальні дисципліни:  Фінансовий ринок, Ринок фінансових послуг.

Квач Ірина Ярославівна – викладач кафедри. У 2014 році закінчила Одеський інститут фінансів УДУФМТ за спеціальністю «Фінанси та кредит». Навчається в аспірантурі в КНТЕУ за спеціальністю 08.06.01 Економіка, організація і управління підприємствами. Викладає навчальну дисципліну – «Страхування».

Машкіна Тетяна Олександрівнастарший лаборант кафедри.

Ролік про кафедру